Çorlulu Zarifi: Çorlu’nun Yitik Şairi

Kendisiyle aynı adı taşıyan altı divan şairinden biri. Doğumu ve ölümü hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Râhatü’l-ervâh adlı eserinin sonlarında, “Bade’t-târîh bu kıt’ayı tahrîr ve kâilinün mevlidi Çorlî oldugı tastîr olundı” diyerek kaydettiği bir kıt’a ile Çorlulu olduğunu öğreniyoruz.

Kendisi hakkında en detaylı çalışmaları Dr. Gülşah TAŞKIN yapmıştır. Bilinen eserleri arasında en meşhur olanı Mihr ü Mâh’tır. Başka bir beldeden Çorlu’ya göç etmiş ve burada medrese kurarak eğitim vermiş olan Behişti Ramazan Efendi’nin talebesi olduğu söylenir.

Kanûnî Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerinde yaşadığı, III. Murad döneminde Şair olarak tanındığı belirtilir.

Hayatı hakkında çok fazla bilgi yok. En bilinen detay Râhatü’l-ervâh adlı eserde veba salgınında iki evladını ve torununu kaybettiği anlatmasıdır. Babası Musa beyin çevresinde çok sevilen ve Zarif diye adlandırılmasın dolayı şiirlerinde Zarifi mahlasını kullanmıştır.

Eserleri; Divan, Mihr ü Mâh ve Râhatü’l-ervâh’tır.

Evet artık kimden bahsettiğimi anladınız. Hikayemizin kahramanı Şair Çorlulu Zarifi.

Çorlulu Zarifi’nin ismini ilk defa 2017 yılında ÇTSO seçimleri esnasında Mehmet Diktaş beyin Zarifi Üniversitesi kuracağız açıklamasıyla duydum. O günden sonra Çorlu’da ne bir kimseden ne de bir kurumdan Zarifi ile ilgili bir açıklamaya denk gelmedim.

Halbuki Çorlulu Zarifi, Çorlu halkının en azından Çorlu yerlilerinin bildiği ve hakkında bilgi sahibi olduğu birisi olmalıydı. Çorlu’nun diğer bir tarihi ismi Çorlulu Ali Paşa’nın adı yaşatılırken Zarifi’nin bilinmemesi ya da görmezden gelinmesi çok üzücü.

Inşallah Çorlu halkı ve kurumları Çorlulu Zarifi’ye daha fazla kayıtsız kalmaz. Gelin 500 yıl öncesinin divan şairinin bir gazeli ile yazımızı sonlandıralım.

Gazel

Her kaçan kaddin bana ol serv-kâmet gösterür
Şîve-i reftâr idüp çok dürlü hâlet gösterür

Açılup bâğ içre gonca handeler kılsun diyü
Bülbül-i gül nagmeler idüp şetâret gösterür

Togalum mi’rât-ı hûrşîd ile kûy-ı dil-bere
Görelüm âyîne-i devrân ne sûret gösterür

Bülbüline gonca-i la’lini dil-ber öpdürüp
Gül gibi rûyın dürüp sonra nedâmet gösterür

Erba’în içre terakkî eyleyüp sûfî şitâ
Halkı âb üzre revân idüp velâyet gösterür

Er dimez ana Zarîfî ehl-i ışk itmez kelâm
Bu zen-i dünyâya her kim ki mahabbet gösterür

Çorlulu Zarifi: Çorlu'nun Yitik Şairi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir