Masonluk Nedir? Masonluk Dosyası #1

Masonluk nedir? Mason ne demek? Masonluk Türkiye’ye ne zaman gelmiştir? 33. derecede mason olanlar kimlerdir? Hiram Usta kimdir? Nasıl mason olunur? Cevaplar yazımızda.

Masonluk Nedir?

Masonluk Nedir? Masonluk Dosyası #1
Masonluk Nedir? Masonluk Dosyası #1 Hiram Usta

Süleyman Aleyhisselam’ın Kudüs’te yaptırdığı mabedin baş mimarı olan Hiram Usta isimli bir kisi, emrinde çalıştırdığı binlerce kişileri sınıflara ayırarak, onlara kendi aralarında anlaşabilecekleri bazı işaret ve semboller öğretmiş ve bu özel işaretlerle anlaşmalarını istemişti.

Hiram Usta’nın, çırak, kalfa ve usta şeklindeki tasnifinden sonra, halk arasından sıyrılarak, kendilerine özel bir mekân tahsis etmişler ve toplum içinden ayrı bir şekilde yaşamışlardır.

Hiram Usta’nın belirleyip keşfettiği bir takım meslekî sırları paylaşan bu ameleler ve kalfalardan bu sırların hakikatine vakıf olduğu düşünülenler tarafından kurulan özel bir örgüte duvarcı anlamına gelen “Mason” cemiyeti denmiştir.

Bu cemiyete, özellikle Hiram Usta’nın belirlediği kişiler girebilmiştir. Bu cemiyet üyeleri kendi aralarında ekonomik ve felsefi bir dayanışma içine girerek, kendilerini toplum içinde imtiyazlı kişiler olarak görmüşlerdir.

Kurucusu, dul bir kadının çocuğu olduğu söylenen Hiram Usta’nın başlattığı bu gizli örgüt faaliyeti, tarih içerisinden akarak günümüze kadar gelmiştir.

İlk zamanlarda mesleki bir kuruluş olarak başlayan bu faaliyet, giderek siyasi bir boyut kazanmış ve hükümet ve devletleri tehdit eder hale gelmiştir.

Orduların içine de sızan Masonluk, dünyanın çeşitli yerlerinde ihtilaller düzenleyerek, kendi prensiplerine karşı olan idareleri değiştirip, yandaşlarını iktidara getirirler.

Bunun misalleri çoktur. Başta Fransız ihtilali olmak üzere, Sultan Abdülaziz’in katlettirilmesi ve Sultan Abdülhamid’i deviren 31 Mart Olayı ve bilâhare Çarlık Rusya’sındaki Sovyet devrim ve ihtilâlleridir.

19. asra kadar müstakil ve gizli bir örgüt olan Masonluk bu asırda ortaya çıkan ve Osmanlıyı tehdit eden Siyonizm ile işbirliği yaparak Yahudilerin dünya hakimiyetini sağlamak için giriştikleri emperyalist emellerine hizmet eder duruma gelmiştir.

20. asırda da dünyanın neresinde, ülkenin halkının seçtiği hükümetlere karşı bir ihtilâl olduysa, Masonluk ve ona bağlı diğer gizli örgütlerin orada parmağı olmuştur.

Demek oluyor ki, Masonluk pek çok gizli emeller taşımakla beraber aynı zamanda da ihtilâlci bir cemiyettir.

Dikkatinizi Çekebilir: Siyonizm Dosyası #1

Masonluk Nedir? Masonluk Dosyası #1 Hiram Usta
Masonluk Nedir? Masonluk Dosyası #1 Hiram Usta

Masonluğun Gizemli Tarihi

Masonluğun geçmişi hakkında çeşitli söylentiler olmakla birlikte, bugünkü Masonluğun Ingiltere’de 1717 yılında ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu tarihte Haham James Anderson tarafından kuralları tesbit edilen Masonluk, Ingiltere’den bütün dünyaya yayılmıştır.

Şüphesiz ki, Masonluk bu tarihte doğmuş yeni bir teşekkül değil, kökü tarihîn derinliklerine, Hazreti Süleyman Aleyhisselam zamanına kadar uzanmaktadır.

Hiram Usta Kimdir?

Masonluk tarihi incelendiğinde Masonluğun ilk başlangıcı Hiram Usta efsanesine kadar dayanmakta olduğu görülür.

Mısır’lı bir taş yontucusu olan Hiram, Mısır’da hüküm süren putperest bir ortamda yetişmiş, duvar ustalığının ve taş yontma sanatının zirvesine çıkan ender insanlardan birisidir.

İnşaat ustalığının inceliğine vakıf olmakla temayüz eden Hiram Usta’nın ünü bütün çevre illerden duyulmuştu. Onun bu ünü, kendisini Süleyman Aleyhisselam ile tanışmasına vesile olmuştur.

Süleyman Aleyhisselâm’ın Siyon dağındaki ünlü mabedini inşa eden Hiram Usta, emrinde çalıştırdığı kalfalardan üçü tarafından Öldürülmüştür.

Masonluk tarihinde bu olay büyük bir üzüntü ile yad edilerek Hiram’ın, gizem dünyasının bir kahramanı olarak anılmasına vesile olmuştur.

Çünkü katiller ondan bir sırrı öğrenmek istemişlerdi, o da bu sırrı vermediği için öldürülmüş. İşte bugün Masonluktaki gizlilik ve sır saklama olayı, Hiram Usta’nın bu efsanesinden kaynaklanmaktadır.

Mason Locaları

İlk Mason locasını Yahudilerin kurduğu bilinir. Üçüncü Selim Han’ın son saltanat yıllarında Istanbul’da Yahudi cemaatleri ileri gelenlerinden pek mahdut bir zümrenin dahil olduğu bu loca asla diğer milletlerden üye almamıştır.

İkinci Mahmut Han devrinde de Kırım’daki Eterya ihtilal komitesini kurmuş ve zeytinyağı ticaretiyle büyük servetler kazanmış olan Rum zenginleri yine Istanbul’da ilk Rum locasını açmıştır.

Bizans adı verilen bu locanın ilk üyeleri arasında asılan Fener Patriği Grigoryos’un da bulunduğu söylenir.

Araplar arasında ilk Mason olarak 1834’te Mekke Emirliğinde bulunan Şerif Hazretleri gösteriliyor.

Yalnız bu zat bir Arap locasına değil, Alexandre Dumas’ın ve Victor Hugo’nun bağlı bulundukları bir Paris locasina kayıtlı imiş ve dolayısıyla da Fransa Maşrik-i Azamlığı kadrosunda bulunuyormuş.

Bahsettiğimiz Yahudi ve Rum locaları ise Skoç tarikatına bağlı idiler. Türkiye’de Ermenilerin 1890’da ve Bulgarların da gene aynı tarihte Masonlukla ilgilendikleri biliniyor.

Osmanlı Imparatorluğuna en yakın Mason karargahı olan Italyan localarının, bilhassa Selanik’teki Rizorta’nınb
oynadığı roller çok dikkate değer.

Paris’te ve Cenevre’de dolaşan Hürriyetçileri Fransız Maşrik-i azamı himaye’si altına alırken Italya’ya (Floransa) bağlı localar, Osmanlı memleketinde öteden beri Hilafet düşmanlığı ile şöhret salmış vebmüsamaha, eşitlik, hürriyet aramış bazı eski kurulların ileri gelenleri ile temasa girdiler.

Yani Bektaşiler, Melamiler ve Meveviler ile kaynaştılar. Kısa bir zamanda Mevlevi, Melami ve Bektaşi olan bir çok vezirler, bir iki müşir (mareşal), elçilerden üç beşi, sayısız hakim, avukat, muharrir, şair ve muallim Masonluğu da kabul ettiler.

Mesela Selanik’teki “Vatan ve Hürriyet” Cemiyetinin ilk üyelerinden olan meşhur Bursa’lı Tahir, Melami idi. Şeyhülislam Hayri Efendi (Ürgüplü) Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, filozof Rıza Tevfik, Kazım Nami Beyler hem mason hem bektaşi idiler.

Talat Paşa masondu ve bal gibi bektaşi idi. Süleyman Askeri, Vehip Paşa, Mülazım Atıf (Şemsi Paşa’yı vuran) Resneli kolağası Niyazi, Binbaşı Eyüp Sabri, Albay Galip ve Avni Paşa hem bektaşi hem de mason idiler.

Mekke Emiri Hüseyin ve üç oğlu (Faysal, Ali ve Abdullah) da Masondu. Makedonya ihtilalcileri, Sandaski ile Paniça da Masondular.

Dünya Masonluğu üçüncü orduya el artı.
Görülüyor ki, Masonluk yalnız memleket dışındaki gayretleri bir merkez etrafında birleştirmekle kalmamış, memleket içinde saray düşmanı kurulları da bir mukaddes ittifaka teşvik etmiştir.

Dikkatinizi Çekebilir: Arz-ı Mevud Eretz Israel Nedir? Siyonizm Dosyası #3

Masonluk Nedir? Masonluk Dosyası #1 Hiram Usta
Masonluk Nedir? Masonluk Dosyası #1 Hiram Usta

Türkiye’de Masonluk

Masonluk, 18. asrın hemen başlarında 1717 tarihinde İngiltere’de Haham Anderson tarafından ortaya atılan ve 1723 yılında da prensipleri tesbit edilerek “Anderson yasaları” adıyla da anayasası yazılan bir Yahudi tarikatıdır.

Amacı Yahudiliğe hizmet etmek olan bu tarikatın bazı mason kaynaklarında tarihi kökleri çok eskilere kadar götürülmekle beraber esas çıkış kaynağını Süleyman peygambere dayandırmaktadırlar.

En önemli hususiyeti ketumiyyet yani, gizlilik ve sır saklamak olan masonlukta bu gizlilik prensibi Hiram Usta efsanesine dayandınlmaktadır.

Bu gizlilik kuralına uyarak, kendilerini gizlemeyi başaran masonlar, bulundukları toplumların içinde birbirlerini tanıyabilmeleri için masonlukta kullanılan özel işaretleri kullanılırlar.

Masonlar bu gizlilik sayesinde bulundukları cemiyet içerisinde kendilerini rahatlıkla saklayabilmektedirler.

Masonluğun doğuşu veya tarihi köklerinden ziyade, bizi, Türkiye’ye girişi ilgilendirmektedir. Bütün dünyaya adalet, cesaret ve medeniyetiyle hükmeden ve yüce bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti, Hıristiyan, Yahudi ve Ateistlerin hilelerinin kurbanı olmuştur.

İşte Yahudilikten kaynaklanan ve 18. asrın başlarında Avrupa’da ortaya çıkan masonluk bu üç yabancı ve tehlikeli hileden birisidir.

Esasen Osmanlıya yönelik tehlikeli bir komplo Sultan Fatih devrinde başlayıp, Kanuni zamanında mesafe kaydetmiş ve nihayet 18. asrın baslarında belirgin bir etkinlik kazanınca Lâle Devrini doğurmuştur.

Bu devirde her üç tehlike de kendilerine mahsus metotlarını kullanarak Osmanlıya sızmayı başarmışlardır. Bu yazı dizisinde çok kısa bir şekilde ve özet olarak masonluğun Türkiye’ye nasıl ve kimler tarafından sokulduğuna temas edeceğiz.

Masonluk Nedir? Masonluk Dosyası #1 Hiram Usta
Masonluk Nedir? Masonluk Dosyası #1 Hiram Usta

Kaynakça

1- Siyonizmin Oyunları, Cemal Anadol.
2- Türkler ve Yahudiler, Abram Galanti.
3- Tanrıyı Kıyamete Zorlamak, Grace Hallsell, Kim Yayınları.
4- Masonluk, Azmi Özcan, TDV İslam Ansiklopedisi maddesi.

“Masonluk Nedir? Masonluk Dosyası #1” üzerine 2 yorum

  1. Masonluk üzerine yazdığınız bu yazı için teşekkür ederim. Maalesef ülkemizi de bir dönem etkisi altına alan bu akım sizin de belirttiğiniz gibi Siyonizmin bir koludur.

    Cevapla

Yorum yapın

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bu site, spam'ı azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

Don`t copy text!