Tekris Masonluk Yemini Masonluk Dosyası #3

Tekris nedir? Masonluk yemini nedir? Masonlar nasıl yemin eder? Masonluk yasaları nelerdir? Anderson Yasaları nelerdir? Soruların cevapları yazımızda.

Tekris Masonluk Yemini

Bana tevdi olunacak farmasonluk sırlarını hakiki bir Masondan başkasına ve usül ve kaidelerne uygun olarak kurulmuş bir mahfilden gayri mahalde ifşa etmeyeceğime; kardeşlerimi seveceğime, yardımlarına koşacağıma, ihtiyaçları zamanında kendilerine yardım edeceğime, onların ve Masonluğun müdafaası için icap ederse hayatımı feda edeceğime, biçare muavenet, harkese karşı adaletle muamele edeceğime ve nefsimin haysiyetini koruyacağıma, Türkiye Maşrik-i Âzamının anayasasına ve bütün nizamlarına ve beni sinesine kabul eden şu muhterem mahfilin özel nizamlarına riayet edeceğime Sani-i Â’zam-ı Kâinat’ın ve şu muhterem Mason Cemiyetinin huzurunda kendi arzu ve irademle resmen ve kemal-i Hulüs ve samimiyetle yemin eder ve vaadımdan dönmekten, yeminimden hulf etmekten ise ölmeyi tercih edeceğimi beyan eylerim.

Tekris Masonluk Yemini Masonluk Dosyası #3
Tekris Masonluk Yemini Masonluk Dosyası #3

Farmason tabiri dilimizde eskidenberi vardır. Halk arasında bu tâbir; dinsiz, inatçı, sapık gibi mefhumlarda kullanılırdı.

Bunun milletlerararsı bir mezhep, yahut tarikatın mensuplarına ilhak olunduğu, daha ziyade meşrutiyetin ilânından sonra anlaşıldı.

Tevatüre göre, Saltanatın yerine Meşrutiyeti getiren İttihat ve Terakki Cemiyetinin belli başlı rükünlerinin hepsi bu gizli mezhebe mensup imişler.

Daha evvel Sultan Aziz devrinde başlayan makam-ı saltanata karşı direnme hareketinin başında bulunanlardan Mısır’lı Prens Mustafa Fazıl Paşa ve onun yardımı ile Avrupa’da türkiye’nin idare şekline karşı bir hürriyet mücadelesine girişen Namık Kemal, Ziya Paşa ile arkadaşlarının çoğu da Mason imişler, hatta Prens Mustafa Fazıl’ın İstanbul’daki ilk Mason mahfilinin, şimdiki evkaf müdürlüğünün bulunduğu yerdeki konağında tesis edildiğini ve onun en yüksek derecedeki maşrik-i azamlığını deruhte eylediğini ve Beşinci Sultan Murat’ı Masonluğa sokanların da Kemal Bey ile Ziya Paşa olduğunu söylerler.

Masonluğun teşkilatı, çalışması ve gayeleri daima gizli kadığından rivayetlerin hakikate ne dereceye kadar intibak eylediği kestirilemez.

Masonların iddilarına göre, Masonluk din aleyhdan değildir. Ahlâk, fazilet, kardeşlik taraftanıdır. İlk bakışta doğrudan doğruya din aleyhdan görünmez. Çünkü Masonluk gizli bir tarikattır.

Sır saklamak başta gelir. Sırların saklanacağına yemin ettirilmekle başlanır. Sırlar ifşa edenler öldürülmeğe razı olduklarına and içerler.

Mezhepler hakkında kayıtsız adamların yeminlerine itimat olunmaz. Bundan dolayı ilk önce, alınacakların lâubali olmamalarına dikkat olunur.

Dikkatinizi Çekebilir: Masonluk Nedir? Masonluk Dosyası #1

Masonluk Simgeleri

Fakat bir kere girilip de yavaş yavaş dereceleri sadakat ve bağlılıklarına göre yükselince bâtinilerin (te’nis) usulü vechile artık din ve iman ile alaka kesilir. Allahsızlık hakim olur.

Masonluğa ilk adımını atacak olan mason adaylarına, yemin töreni esnasında Masonluğun efsanevî lideri olan Hiram Usta’nın, üç çırağı tarafından nasıl öldürülüp saklandığı rolü oynatılarak canlandırılır:

Masonluk, üyelerine duvarcılık mesleğinin tekniklerini öğreten bir kuruluş değildir; aslında, Ortaçağ masonlarının gerçek ve operatif çalışmaları, insanların moral gelişimi için bir model olarak kullanmaktadır.

Bu nedenle, bugün masonlukta kullanılan simgeler, eski taş ustalarının kullandığı tanıdık aletlerdir: mala, tesviye, pergel, gönye ve cetvel gibi.

Tüm bu aletlerin masonlukta simgesel bir değeri vardır. Örneğin; “Tüm masonların tesviyede buluşmaları” deyimi, bütün masonların, sosyal statü, kişisel zenginlik, locada ya da loca dışı yaşamlarında bulundukları mevkiler gibi farklılıklar gözetilmeksizin, kardeş oldukları anlamını taşır.

Diğer mason aletleri için de benzer simgeler bulunmaktadır. Aydınlanmış bir mason için mimar Hiram Abiv “baba, evrensel ruh, özde birlik, görünümde üçleme” anlamını taşır.

Bu anlamlar çerçevesinde öldürülen üstad, gizemleri tüm dünya üzerinde onurlandırılan bir tür “kozmik şehit” çarmıha gerilen iyilik ruhu, öldürülen ptanrı niteliğindedir.

Dikkatinizi Çekebilir: Masonluk ve Hiram Usta Efsanesi Masonluk Dosyası #2

Tekris (Masonluk Yemin Töreni)

Gözleri bağlı olarak yerde yatan aday, katillerin onu geçici bir süre için bir moloz yığınının altına gizleyeceklerini ve tam gece yarısı cesedi tapınaktan çıkarıp uzaklara taşıyacaklarını işitir.

Hiram’ın molozların altına gömülmesini temsilen, aday kalın bir örtüye sarmalanır ve salonun bir köşesine taşınır. Bir süre sonra, on iki kez çalan bir çan sesi duyulur.

Katiller cesedi molozların altından çıkarıp Moriah tepesinin (Kudüs’teki Tapınak tepesi) Batı yamacında yeni kazılmış birnmezara götürüler.

Aday, yine yatırıldığı yerden, canilerin onu gömüp, mezarı bir akasya dalı ile işaretledikten sonra, Kızıl Denizi aşıp Habeşistan’a kaçmaya karar verdiklerini duyar.

Tekris Masonluk Yemini Masonluk Dosyası #3
Tekris Masonluk Yemini Masonluk Dosyası #3

Kaynakça

1- Siyonizmin Oyunları, Cemal Anadol.
2- Türkler ve Yahudiler, Abram Galanti.
3- Tanrıyı Kıyamete Zorlamak, Grace Hallsell, Kim Yayınları.
4- Masonluk, Azmi Özcan, TDV İslam Ansiklopedisi maddesi.

  1. Bölüm: Masonluk Nedir? Masonluk Dosyası #1
  2. Bölüm: Masonluk ve Hiram Usta Efsanesi Masonluk Dosyası #2

Yorum yapın

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bu site, spam'ı azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

Don`t copy text!